Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอ่างทอง
Ang Thong Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอ่างทอง

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับimage

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 

1.พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำงานแทนค่าปรับ

2.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2546

3.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2560

 

 VTR การบริการสังคมแทนค่าปรับ